classic_watches_datejust_00001_1920x1080.mp4

Datejust

KLAS?K SAATTE REFERANS

Datejust, estetik unsurlar? ve i?levselli?i ile modadaki de?i?imlerin ?tesine ge?er. Datejust modelinin sad?k kald??? birtak?m de?i?mez kurallar onun estetik a??dan ?a?lar? a?mas?n? sa?larken, geleneksel versiyonlar?n? da en sayg?n ve g?ze ?arpan kol saatlerinden biri yapm??t?r.

Datejust

Tasar?m

SON DERECE
SE?K?N
B?R SAAT

Bir Rolex saatinde alt?n ve ?eli?in birle?imi olan Rolesor, 1933’te tescilinden bu yana markan?n belirleyici bir ?zelli?i olmu?tur. Biri asil ve de?erli, parlakl??? ve dayan?kl?l??? nedeniyle ?ekici; di?eriyse son derece diren?li, sa?laml??? ve güvenilirli?iyle ünlü iki metalin talihli bulu?mas?na verilen isimdir Rolesor.

Datejust modelinin farkl? kombinasyonlar? ve 31 ila 41?mm aras?nda de?i?en boylar? mevcuttur. Oystersteel ?elik ile 18?kt alt?n? birle?tiren Everose Rolesor ve sar? Rolesor versiyonlar?yla Rolex Datejust?36, geni? bir kadran yelpazesine sahiptir.

Kadran, bir Rolex saatin kimli?inden ve okunabilirli?inden sorumlu olan ?zgün yüzüdür. Kararmay? ?nlemek i?in 18 kt alt?ndan üretilen saat imleriyle karakterize edilmi? Rolex kadranlar?, mükemmeliyeti sa?lamak i?in ?irket bünyesinde tasarlan?r ve üretilir; üretim büyük ?l?üde elle yap?lmaktad?r. Datejust 41’in Everose Rolesor versiyonu Sundust kadrana sahiptir.

classic_watches_datejust_the_rolex_way_0001.mp4

?zellikler

?A?LARI
A?AN
KALICI
PRENS?PLER

Oyster bilezik bi?im ve i?levin, estetik ve teknolojinin kusursuz bir simyas?d?r. ?lk olarak 1930'lu y?llar?n sonlar?nda piyasaya sürülen geni?, düz ü? par?al? ba?lant?lar? olan bu dayan?kl? ve rahat metal bilezik hala Oyster koleksiyonundaki en yayg?n bileziktir. Oyster Perpetual modellerinde, Oyster bilezik Oysterclasp tokayla donat?lm??t?r.

Esnek ve rahat be? par?a ba?lant?l? bir metal bilezik olan Jubilee, lansman? 1945 y?l?nda yap?lan Oyster?Perpetual Datejust modeli i?in ?zel olarak tasarlanm?? ve üretilmi?tir. Jubilee bilezik gizli Crownclasp tokayla donat?lm??t?r.

Datejust modelinde tarih, saat 3 hizas?na yerle?tirilmi? bir pencerede g?sterilir ve tek seferde de?i?ir. Rolex taraf?ndan 1953 y?l?nda icat edilen Cyclops lens, saat cam?n?n üzerine yerle?tirilerek kolay okunmas? i?in tarihi büyütür.

Evren

OYSTER
A?LES?N?N
TEMEL
D?RE??

1945

?lk Oyster?Perpetual Datejust, 18?kt alt?n

Rolex Oyster, saat i??ili?inde d?neminin en büyük icatlar?ndan birine imza atm??t?. Rolex 1945’te, kurulu?unun 40.?y?l? ?erefine, kadrandaki bir pencerede tarihi g?steren ilk otomatik kurmal? ve kronometreli kol saati Datejust’? piyasaya sürdü. Son derece se?kin bir saat olan ilk Datejust, model i?in ?zel olarak tasarlanan Jubilee bilezi?iyle ve sahip oldu?u yivli ?er?eveyle bir Rolex oldu?unu derhal belli ediyordu.

Datejust, kadrandaki saat?3 konumunda tarih g?steren pencereye sahip ilk kendinden kurmal? su ge?irmez kronometreli kol saatiydi ve ad?n? da bundan ald?. ?lk modellerde tarih gece yar?s?yla randevusundan saatler ?nce de?i?meye ba?l?yordu. 1955’te tarih mekanizmas? tek seferde de?i?ecek ?ekilde uyarland? ve tarih penceresine eklenen Cyclops lens tarihi büyüterek daha kolay okunur hale getirdi.

K?kleri 1945 y?l?nda lansman? yap?lan orijinal modele dayanan Rolex Datejust?41, bir Oyster oldu?unu hemen belli eder.

HER ROLEX’?N
B?R H?KAYES? VARDIR

Roger Federer

DATEJUST’I

MA?AZADA

DENEY?MLEY?N

Hi?bir ?ey bir Rolex saatin titiz detaylar?n?, dengeli a??rl???n?, konforunu ve hissini ilk elden deneyimlemenin yerini tutamaz.

Tüm sat?? noktalar?
No Authorized Retailers were found in your Location

YEN?
2019 MODEL?

Datejust?36

?UNLAR DA ?LG?N?Z? ?EKEB?L?R

Perpetual

Perpetual, üretti?imiz her saatin kadran?nda yer alan bir kelimeden ?te, tüm giri?imlerimize y?n veren bir ruhu ifade eder.

Rolex.org henüz sizin dilinizde mevcut olmad???ndan sitenin ?ngilizce versiyonuna y?nlendirileceksiniz.